Referat fra Årsmøtet 2019


Referat Årsmøte Åslandseter Hytteforening 2019

Møtet ble innledet av styretsleder Ole Jonny Hansen.

Det er innbetalt noen kontingenter som ikke er merket med navn eller hyttenr. Styretsleder startet med å prøve å finne ut om noen kjente disse.

 1. Styrets beretning for 2018 ble lest opp. Det var ingen bemerkninger til denne. Styretsleder hadde en liten gjennomgang av beretningen og noen forklaringer til noen av punktene.
 2. Regnskapet ble lest opp av avtroppende kasserer Rolf Fjelltoft. Han hadde også noen enkel forklaring til noen av postene. Det er til sammen 49 som hadde betalt kontingenten før nyåret og 26 etter nye purringer.
  Revisor hadde ingen bemerkninger til regnskapet.
 3. Handlingsplan for 2019-20 ble lest opp, også denne uten bemerkninger. Det ble en liten diskusjon rundt utbyggingen av feltet i midten av lia. Det ble opplyst at noen av hytteeierne har gjort henvendelser til fylkesmann vedrørende steinhaugen på toppen. Det er ikke kommet noen avgjørelser på dette.
 4. Valget ble ledet med stø hånd av Øivind Engen. Utfallet ble således: Styreleder Ole Jonny Hansen. Valgt for 2 år

Kasserer Lisbeth Skredsvik. Valgt for 2 år
Åge Hval. Valgt for 2 år
Tore Åserud. Nytt styremedlem. Valgt for 1 år (Har sittet som vara i 1 år)
Helge Bakken går inn som nytt varamedlem.

Bjørn Sundland har 1 år igjen.

 • Lars Helmer er valgt som revisor.
 • Øivind og Øivind fortsetter sitt arbeide som valgkomite.
 • Veilagets for Åslandseter nedre representert ved Åge Hval og Bjørn Sundland holdt en kort redegjørelse om lagets sammensetning og formål.
  Det ble i den forbindelse reist noen spørsmål rundt bruk av oljegrus, salting, dustex og støvplagene generelt. Veilaget og styre i hytteforeningen jobber med dette.
 • Ny utbygging av Aassetra F og H8
  Styretsleder åpnet for diskusjonen med en kort innledning.
  Så ble brevet fra veilaget Åslandseter nedre som var sendt til Hallingkonsult lest opp. Det ble anbefalt at også kommunen skulle fått ett kopi av brevet. (Det tas opp med leder av veilaget, Mari Enger). Det oppfordres til at flest mulig sender innsigelser til Hallingkonsult vedrørende utbyggingen. Styret fikk i oppgave å forfatte ett brev med innsigelser mot at Åslandseterveien skal brukes som tilkomst til det nye feltet. Dette er allerede utført.
  Det ble litt diskusjon rundt veivedlikehold generelt. Etter påtrykk fra styret er kostnaden for øvre del ikke blitt forandret de siste par årene.
  Men vi har vel en klar oppfattelse av at grunneieren har hatt en god fortjeneste på vedlikeholdet av veien.  Forholdet med at bidrag til turlaget er blandet inn i vedlikeholds-fakturaen ble også diskutert. Dette gjøres også fra andre grunneiere.

Styreleder orienterte litt rundt årsmøte i Haglebu Ve og Vel. Styret har som kjent på forhånd bevilget Kr.5000,- til bruk til ny gapahuk ved Haglebuvannet. Haglebu Ve og Vel har også planer om å gjøre i stand noen stier i området slik at de kan brukes av sykler. De har mange gode tiltak på planstadiet. Det oppfordres til at flere melder seg inn.
15 Juni er det dugnad ved minnesmerke for de fallende ved kirken, vi oppfordrer til at folk møter opp. Jan- Erik Mikarlsen  skal følge opp medlems og kontingentregisteret for Ve og Vel.
Kristian Medalen hadde på møtet informert litt om driften av skiheisen.  Det er økonomisk vanskelig å drive skiheisen og produksjon av snø koster mye ved oppstart ca 1 mill.
Dette er sikkert en sak med flere sider. Vi savner konkrete tiltak som Medalen ønsker at hytteforreningens medlemmer kunne engasjere seg i.
Så til slutt en oppfordring fra Egil Vilhelmshaugen om at alle merker sine hytter med det tildelte veinummeret på godt synlig sted. Det går også an at felles stikkveier merkes. Dette er ett godt tiltak for å gjøre det lettere å finne frem for evt. hjelp.

Møte avsluttes klokken 1130

Bjørn Sundland
Sek.