Årsberetning 2022/2023


Årsberetning 2022/23
Åslandseter Hytteforening


Det er i perioden avholdt to styremøter, samt rettsmekling i jordskifte sak 21-0866118RENJVVI/JDRA Åslandseterveien , samt korrespondanse med grunneiere.

Felles Veilag- jordskifte.

Viser til omfattende årsmøtereferat fra 14. april 2022.
Etter dette er det avholdt møte på Haglebu Fjellstue hvor Vestre Viken jordskifterett hadde innkalt alle parter; Nerum/Jellum med adv.-Halen med adv.-Heisen v/Kristian Medalen- Veilag Nedre(Mari Enger) med adv. og Åslandseter hytteforeningen hvor styre møtte med samme adv. som Veilag Nedre.

Før møte ble det gjort besiktigelse av veien fra bommen og opp til parkeringsplass på toppen. Dagene før til langt på natt ble det kjørt på nytt toppdekke fra heisen og opp. Denne plutselige oppgraderingen var det ikke hverken avtalt eller informert Veilag Nedre om.

Vegrett

I møte ble det avklart at Hallen og Nerum/Jellum hadde gjensidig veirett ovenfor hverandre, dermed hadde vi ingen mulighet til stoppe at Halen kunne benytte Åslandseterveien som adkomst. I vedtak fra kommunen ble også Åslandseterveien regulert som adkomstvei for Halen sine felt.

Parkeringsplass

I samme møte mente Nerum at plassen på toppen ikke var parkeringsplass for oss, men snuplass for lastebiler og parkering for håndverkere. Vi kunne tilbakevise det, for det første hadde vi avtale med han om parkering og for det andre var plassen godkjent av kommunen som parkeringsplass og med uthevet skrift IKKE som rondell(snuplass).

Innkjøp

Veilag Nedre fikk medhold i at Halen måtte kjøpe seg inn på Hans Kristian Medalen sin vei. Avtalt kr 12000,- pr hytte. Nerum/Jellum måtte kjøpe seg inn for kr 7500,- pr hytte. Beløpene vil i sin helhet gå til vedlikehold/utbedring av veien med fratrekk av advokatkostnader.

Kostnader veivedlikehold

Etter press fra hytteforeningen er det ikke lagt på prisene siden 2017. Vi har hvert år siden 2017 forlangt oversikt/ regnskap da Nerum/Jellum for å se at de driver i henhold til Non Profitt. Trekker vi fra urettmessige belastninger mener vi de kun har bidratt med Kr 22585,- totalt på 6 år. De har i år sendt faktura hvor de belaster oss med 30% økning. Vi har påpekt at dette er for mye, men siden faktura allerede er sendt til alle har vi valgt å betale denne for ikke å lage for mye bølger før nytt møte i jordskifte.

Styret vil samtidig takke for alle hyggelige og positive tilbakemeldinger.

Styret.

Ole-Johnny Hansen Bjørn Sundland