Referat fra Årmøte 2016


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ÅSLANDSETER HYTTEFORENING

HAGLEBU FJELLSTUE 24. MARS 2016 KLOKKEN 10.00

Det var til sammen 37 fremmøtte.

Leder av styret ønsket velkommen, og orienterte om styrets sammensetning.

Styret i 2015 har bestått av:

Leder Birger Mo
Gunnar Olsen
Svein Berger
Kristian Lindland
Bjørn Sundland

Styret har ikke mottatt kommentarer til innkalling eller dagsorden. Det har ikke kommet inn saker til styre som ønskes tatt opp under årsmøte.

Program i følge dagsorden.
1) Årsberetning.
Leder av styre leste opp årsberetningen for 2015. Det var ingen kommentarer til denne.

2) Regnskap for 2015.
Regnskapet ble lest opp og gjennomgått av Gunnar Olsen. Det var ingen kommentarer til regnskapet.
Regnskapet er godkjent av revisor Harald Kvalum.

3) Budsjett/Handlingsplan 2016.
Styret har ikke funnet det nødvendig å utarbeide en formell handlingsplan eller budsjett. Da det ikke var kommet inn noen forslag før årsmøte som ville medføre utgifter.

4) Valg av styre.
Valget ble ledet av leder av valgkomitéen
            
Birger Mo , Gunnar Olsen og Bjørn Sundland blir sittende. Arne Fjelltoft og Ole Jonny Hansen kom inn, mens Svein Berger og Kristian Lindland gikk ut av styre.

5) Valg av revisor.
Harald Kvalum fortsetter som revisor.

6) Valg av valgkomite.
De avtroppende styremedlemmer Kristian Lindland og Svein Berger ble valgt som valgkomite.
Valget skjedde ved akklamasjon.

7) Aktuelle saker.
1) Oppdatering av medlemsliste. Alle ble oppfordret til å oppdatere medlemslistene som var lagt frem og hengt opp.
2) Eventuelt:
Eiendomsskatten var som forventet det store samtaleemne. Det viser seg at det er flere av hytteeierne som har satt seg meget godt inn i saken rundt skatten.
Ved besøk på kommunens hjemmeside kan man finne en god del informasjon, både om utregning og modell for utregningen av skatten. Det var flere av medlemmene som aktet å klage på utregningen.

Det ble også luftet forslag om å melde hytteforeningen inn i Norsk Hytteforbund, for kanskje å få litt mer tyngde og bistand. Styre ser videre på dette.

Bommen og driften av denne ble også diskutert. Den har store deler av høst og vinter stått åpen. Dette skulle ikke være nødvendig. Andre hyttefelt har samme løsning og der fungerer det. Det er flere som har tatt kontakt med Nerum og ringt de tlf.nr. som står på bommen, uten at det har gitt resultat. Dette settes i sammenheng med utbyggingen på toppen. Vi må prøv å følge opp saken.

Veivedlikehold ble også diskutert. Her kan det virke som det er flere forskjellige avtaler som er inngått. Men det er uten tvilen ekstra stor belastning på veien når det drives utbygging. Dette bør helt klart fordeles slik at utbyggere blir belastet for denne slitasjen.

Brøyting, her er det vel som forventet delte meninger. Men stort sett har det gått greit.

Ut fra dette kan vi slå fast at styret har flere saker å ta fatt på i det nye året.

Lederen av styre takket for fremmøte og avsluttet formelt årsmøtet.

Det nye styret hadde en kort samling.