Referat fra Årsmøte 2015


Referat Årsmøte i Åslandseter hytteforening

2. april 2015 på Haglebu Fjellstue
Av ca. 85 medlemmer møtte snaut 40 hytteeiere møtte pluss 3 fra styret.

Møteleder: Jon Kristoffersen.

Innkallingen ble godkjent.

 1. Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder.

Det kom noen kommentarer om brøyting, se pkt. 7. b, og det ble informert noe utfyllende om eiendomsskatt, pkt. 7c.

Deretter ble årsberetningen godkjent.

 1. Det reviderte regnskapet for 2014 ble gjennomgått av Gunnar H Olsen. Bevegelsen på kontoen består i årlige avgifter til frivillighetsregisteret og domene for hjemmesiden, skilt for informasjon og fartsgrense, og støtte til hjertestarter. Økonomien er relativt solid.

Regnskapet ble godkjent.

 

 1. Budsjett/handlingsplan. Styret vil fremdeles ha hjelp til å holde øye med om bommen fungerer som avtalt. Styret vil også følge med på kommunens innføring av eiendomsskatt fra 2016.

Det blir heller ikke i 2015 innkrevd kontingent fra medlemmene, da bevegelser i økonomien ikke er store. Men dette vurderes igjen til neste årsmøte.

 1. Jon Kristoffersen og Christian Platou gikk ut av styret. Valgkomiteen strevde med å skaffe nye kandidater, og mange ble forespurt. Først på årsmøtedagen ble to kandidater klare: Birger Mo og Bjørn Sundland

 

Styret:

Gunnar H Olsen
Svein Berger
Kristian Lindland
Birger Mo
Bjørn Sundland

Styret konstituerer seg selv.

 

Veikomiteen (som før):

Ole Johnny Hansen
Arild Brekkåsen
Åge Hval
Svein Berger (styret)

 

 1. Harald Kvalum ble gjenvalgt som revisor.
 2. Jon Kristoffersen og Christian Platou ble valgt som valgkomite.
 3. Aktuelle saker
 • Medlemslista ble oppdatert blant dem som var til stede. Alle oppfordres til å melde epostadresse, endringer i     postadresse eller telefon, eller salg/ny eier av hyttene i feltet. Medlemsliste og hyttekart er tilgjengelig på hjemmesiden.
 • Det ble stort sett uttrykt tilfredshet med brøyting av veien. Det ble meldt om et par uregelmessigheter før påske, og det ble uttrykt ønske om en skriftlig avtale i tråd med det som står på hjemmesiden, og en antydning om hvor mye snø som kan komme før det blir brøytet.
 • Det ble orientert om at kommunen handler i forståelse med Norsk Hytteforbund når det gjelder grunnlaget for eiendomsskatt. Hytteforbundet har engasjert seg for at hytteeiere ikke skattes urimelig i forhold til fastboende. Det vil komme et initiativ fra kommunen i løpet av sommeren om verdiansettelse. Satsen for skatteavregningen vil være 2 promille.
 • Det ble meldt om et par mindre, utvendige tyverier fra noen hytter. Årsmøtet tar dette til etterretning. Det ble foreslått å selge den gamle bommen ved heishuset. Haugen med sprengstein øverst på feltet skal etter hvert fjernes. Den planlegges brukt i forbindelse med hyttebygging midt i feltet, og til utbedring av veien, i noen av svingene. (Dette ble uteglemt som info på møtet, kommer derfor i referatet.)

 

Haglebu 6. april 2015

Styret