Årsberetning for 2018


Det har i perioden vært 2 styremøter. En har i perioden også hatt kontakt på mail, tlf og via SMS til Nerum og Morten Olsen samt Mari Enger. En har også hatt kontakt med kommunen.                                                                           Det har blitt arbeidet systematisk for å løse de oppgaver styret sto ovenfor.

BOMMEN.

Bommen har nå til tider fungert bra, men det er fremdeles perioder hvor bommen var skrudd ned og vi har også hatt reperatør for å få den i gang igjen. Den blir fremdeles låst opp av noen uten at vi har kunnet si av hvem.

Vi har derfor på ny etter avtale med Mari Enger tatt kontakt med Krødern Elektro i håp om å få en bedre pris på kamera. (sist 40 000,-) + en årlig kostnad på 3600,-

Morten Olsen har masternøkkel og det daglige ansvar for at denne holdes nede. Han foretar også  enkelt vedlikeholdsarbeid på denne.

Mari Enger tlf. 906 69 309  er som tidligere kontakt dersom en skal endre tlf.nr eller ha ny nøkkel. (Dette medfører en liten kostnad)

VEILAG (NEDRE DEL AV VEIEN.)

I samarbeid med hytteforeningen ble det etablert et styre for en forening kalt (Åslandseter nedre) Foreningens formål er å vedlikeholde veiens nedre del, som i dag eies av Hans Kristian Medalen. Mari Enger sitter som styreformann på vegne av grunneier. Vi har med to styrerep. som er Bjørn Sundland og Åge Hval samt at det er med en representant for heisen (Kristian Medalen)

Veilaget er ett «non profitt» lag hvor det kun skal belastes for faktiske kostnader.

Som det fleste har fått med seg er nedre del oppgradert slik Nerum lovet uten kostnader for oss.

Hytteeiere for nedre del er nå fakturert for sommervedlikehold, noe som for enkelte har ført til store protester.

MØTEPLASSER

Vi fortsetter å purre på større møteplasser.

VEIVEDLIKEHOLD SOMMER.

Det har blitt grøftet og lagt nytt toppdekke på øvre del av veien.

Videre er det kjøpt inn skilter for å redusere hastigheter grunnet støv. (montert i 2019)

Det gjenstår etter vår mening å utbedre veien noen steder hvor en må sprenge fjell. Følges opp i 2019

Videre har vi fått aksept for at det skal saltes mere. Følges opp.

STEINHAUG PÅ TOPPEN.

Her er det liten eller ingen bevegelse. Hverken kommune eller grunneier svarer oss med tanke på fjerning av denne siden det avhenger av hva som skjer med utbyggingen mitt i lia.

Det som er klart at adkomst til fjellet fra toppen vil bli flyttet ned til der steinhaugen ligger i dag.

BRØYTING

Veikomite har ikke fått noen negative henvendelser om årets brøyting.

Ifølge Morten Olsen er de aller fleste flinke til å sende SMS om når de skal opp. Det vil for neste sesong brukes de nye veinr. Morten Olsen har også for utprøving ett nytt system hvor vi via en app kan se når han har brøytet ved den enkelte hytte.

Morten Olsen har også i år vært langt flinkere til å sende meldinger på torsdager om fjellets tilstand.

VERVING NYE MEDLEMMER

Det er laget plakater som er hengt opp ved bommen og på Fjellstua hvor vi inviterer hytteeiere langs veien til å bli medlemmer. Det er også lagt inn på vår nettside, uten at dette har ført til noe resultat. Vi tenker derfor at vi må levere dette til hver enkelt hytte i neste periode. Det vil derfor på årsmøtet oppfordres til at noen tar på seg å levere/ besøke hytteeiere på nedre del.

HAGLEBU VE OG VEL

Styrets formann har deltatt på styremøter i Haglebu Ve og Vel.                        Etter søknad fra disse har styret i 2018 bevilget kr 5000,- til ny gapahuk på solsiden(langs veien). Gapahuk har en kostnad på kr 42.000,- + mva.

Det er også kommet søknad om bidrag til opparbeidelse av gang/sykkelvei fra Åslandseterveien over til veien veien som kommer opp fra røde kors hytta.

Anslått kostnad på kr 25000.- Foreslår for nye styre at det bevilges kr 5000,- til dette i 2019.

9. april 2019                                                                                                                                              For styret     Ole-Johnny Hansen