Referat fra årsmøtet 2022


Haglebu Fjellstue 14. april

Formann Ole-Johnny Hansen ønsket alle de 36 fremmøtte hjertelig velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden, som var sendt ut tidligere. Møte startet med at det ble lest opp en beretning om saker og ting som styret har engasjert seg i, de siste årene. Så gikk vi over til dagsordenen.

Sak nr.1
Informasjon om fremdrift i jordskiftesaken. Styret redegjorde for styrets behandling og engasjement i jordskiftesaken. Styre redegjorde også om videre fremdrift og om den kommende bruksordningssaken. Etter denne redegjørelse ble det åpnet for en diskusjon/spørsmålsrunde. Mange gode og oppklarende spørsmål og innspill i en positiv atmosfære. Det kom ikke frem negative tilbakemeldinger på styrets behandling av saken. En god gjennomgang av en komplisert sak.

Sak nr.2
P-plassen på toppen. Ole-Johnny forklarte litt om styrets arbeide rundt p-plassen på toppen (gamle steindeponi). Styre, turlaget og en av naboene var i fjor høst engasjert i anleggelse av sti fra p-plassen mot fjellet. Det ble anlagt klopper over en del bløte myrer og ryddet sti. Fin sti ble det. Når dette var gjort ble p-plassen merket med ett stort skilt som forklarte at dette var en p-plass for hytteeierne i Åslandseterveien. Dette skiltet ble i ettertid forlangt fjernet av Hr. Nerum. Styret arbeider fortsatt opp mot løypekjører Geir Lyder for å få anlagt en skitrase ned til p-plassen. Området er regulert til p-plass, så vi oppfordrer hytteeierne til å bruke plassen når de ønsker å starte turen innover fjellet.

Sak nr.3
Bom, drift og administrasjon av denne. Styre forklarte litt rundt dette med bommen, driften og administrasjonen av denne. Det er fortsatt et problem at bommen til tider står oppe i lengre perioder. Det har blitt noe bedre etter at master-nøkler ble byttet ut. Da master-nøkler på avveie, skulle være årsaken til dette. Styre er av den oppfattelse at problemet med at bommen står oppe ikke blir løst før en person har ansvar for drift og administrasjon.

Sak nr.4
Bruksordningssak. Denne saken ble egentlig godt belyst under sak nr.1 på agendaen. Det ble på nytt presisert at den eventuelle fullmakten som styret har bedt om, gjelder den fremtidige bruksordningssaken. Fullmakten gir styret i hytteforeningen mulighet til å representere hytteeiere som ikke måtte ønske eller har anledning til å møte i bruksordningssaken. Jordskifteretten kommer nok også til å henvende seg direkte til hver hytteeier. (En del av de fullmaktene som ble levert inn etter møtet er dessverre fylt ut litt feil/ mangelfullt. Styret tar kontakt med dem det gjelder.)

Sak nr.5
Valg Valget ble ledet av valgkomiteens leder Øyvind Nygård. Alle styrets medlemmer tok gjenvalg, unntatt Tore Aaserud som gikk over i valgkomiteen. Nytt styremedlem ble Steinar Alvestad. Vi takker Tore for de årene han har bidratt i styre og ønsker Steinar velkommen.

Sak nr.6
Regnskap. Regnskapet ble opplest og gjennomgått av Lisbeth. Foreningens nye revisor Rolf Arne Fjelltoft hadde ingen bemerkninger til regnskapet. Årskontingenten holdes fortsatt på Kr.250,- Denne vil i år bli sendt ut på en egen mail. (Fakturaen er allerede sendt ut)
Det var ikke kommet inn saker under posten eventuelt.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å være med å fremsnakke foreningen, for å få flere til å bli med. Vi ber alle som ikke var på møte om å fylle ut å sende inn vedlagte fullmakter, om de ikke ønsker å møte selv i bruksordningensaken

Bjørn Sundland Sek.