Årsberetning 2020/2021


Grunnet koronavirus ble det i 2020 ikke holdt noen Generalforsamling.
Valgkomite som består av Øyvind Engen og Øyvind Nygaard har innstilt gjenvalg av de som var på valg og da er det praktisk at styret fortsetter da det er usikkert om og når vi evnt. kan avholde generalforsamlig.

Styret er da;
Ole-Johnny Hansen Styreformann
Bjørn Sundland Sekretær/nestformann
Lisbet Skredsvik Kasserer
Åge Hval Styremedlem
Tore Åserud Styremedlem
Helge Bakken Varamedlem

Valgkomite har også sagt seg villig til å fortsette.

Det er i perioden avholdt ett styremøte siden Covid gjør det vanskelig å avholde møter. Styret har istedenfor hatt mye korrespondanse på mail. Det har også vært omfattende korrespondanse med grunneiere.

Felles Veilag
Vi viser til vedlegg som ble sendt dere vedr dette i 2020. Vi har siden det gjort ett omfattende arbeid i håp om å komme til en felles ordning for hele Åslandseterveien. Veilag nedre vil nå gjøre ett siste forsøk for å komme til en løsning med Nerum/Jellum. Vi har oppnådd så langt at vi får årlig regnskap for veien. Som det fremgår av vårt regnskap har vi, etter å ha satt i gang manglende salting, måtte betale dette siden Nerum nektet. Dette til tross for at de tidligere har lovet å salte oftere og at det er hytte eierne som til sist betaler for dette.

Ny brøyteordning
Dette ser ut til å fungere svært bra og vi har fått på plass en ordning som er både praktisk og fremtidsrettet. Morten sine ukentlige rapporter fungere også svært bra.

Bommen
Som kjent skiftet vi ut masternøkler og dette har resultert i at bommen nå fungerer bra. Den står fremdeles oppe noen ganger på vinterstid i helger. Den har også blitt kjørt ned flere ganger, og det viktig at våre medlemmer som opplever noe straks melder fra til Morten Olsen har tatt ansvar for å sørge at denne holdes vedlike. Det er Mari Enger (Veilag Nedre) som administrerer tilgang til bommen.
Den gamle bommen er nå fjernet.

Utbygging Åslandseter nedre
Som dere ser så er nå utbygging av nye feltet i full gang. Så langt har vi fått forståelse av at det er de frittstående hyttene som blir opparbeidet, mens de små på rekke ikke ville bli oppført i første omgang. Vårt innspill ovenfor kommunen om bredere vei ble ikke tatt tilfølge.

Kontingent
Vi ønsker og beholder prisen på medlemskap pr hytte på kr 250,- Betales til konto 7044 05 42954, helst så snart som mulig da dette letter arbeidet til kasserer.
Husk å merke betalingen med veinummer og navn

Ole-Johnny Hansen Bjørn Sundland
Vedlegg
Årsregnskap
Handlingsplan 2020/