Referat fra årsmøtet 2023


ÅRSMØTEREFERAT 6. april 2023
HAGLEBUFJELLSTUE.


Formann Ole-Johnny Hansen ønsket alle de 25 fremmøtte hjertelig velkommen.
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden, som var sendt ut tidligere. Møte startet med at styrets årsberetning ble lest opp. Det ble åpnet for spørsmål til den oppleste årsberetningen. Det ble reist noen spørsmål rundt den varslede senkningen av veien og spørsmål rundt gjensidig veirett til nye hyttefelt. Ingen flere kommentarer til opplest årsberetning. Møtet fortsatte videre i henhold til tidligere utsendt dagsorden / innkalling.

Sak nr.1
Jordskifte

Styreleder informerte om fremdrift i jordskiftesaken. Og videre bruksordningssak.
Styret redegjorde for styrets engasjement i jordskiftesaken. Styre redegjorde også om videre fremdrift og om den kommende bruksordningssaken.
Det kom ikke frem negative tilbakemeldinger på styrets behandling av saken.

Sak nr.2
P-plassen på toppen.


Det er anlagt en sti med klopper til bruk om sommeren fra P-plassen. Det er også ønskelig med en skitrase derfra på vintertid. Det ble satt ned en gruppe for å se på mulig trasevalg (Ole Johnny, Tore og Bjørn) Det ble etter møte merket med bånd slik at Lyder skule kunne se på ønsket trase. Lyder er av den mening at dersom dette skulle kunne la seg gjøre vil det bli bred løype med den store
maskin. Det viser seg vel at vi må ta jobben med merking og rydding i løpet av sommeren. Det bør nok også innhentes en godkjenning fra grunneier.
Området er regulert til p-plass, så vi oppfordrer hytteeierne til å bruke plassen når de ønsker å starte turen innover fjellet.

Sak nr.3
Bruksordningssak.


Den enkelte hytteeier vil bli part i den fremtidige bruksordningssaken, i etterkant av jordskiftesaken. Hytteforeningen ønsker derfor å få fullmakter fra den enkelte hytteeier som selv ikke ønsker eller kan møte. Styre mottok 5 nye full makter etter møtet.

Sak nr.4
Regnskap

Lisbet gjennom gikk regnskapet. Det viser ett lite underskudd. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor uten bemerkninger. Kassereren ønsker samtidig å benytte anledningen til å purre på innbetaling av årskontingenten. Den holdes fortsatt på beskjedne Kr.250,-

Sak nr.5
Valg

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Øyvind Nygård. Alle styrets medlemmer tok gjenvalg, unntatt Helge Bakken som gikk over i valgkomiteen.

Sak nr.6
Eventuelt


Det var ikke kommet inn saker under posten eventuelt. Men det ble snakket litt rundt brøyting og strøing. Det er vel stort sett enighet om at dagen ordning
fungerer bra. Det ble også diskutert litt rundt en felles eller en lik betaling hvis uhellet skulle være ute og man trenger tauehjelp. Ole Johnny snakker med Morten om dette. Morten vil sammen med Kristian Medalen + en til se på om de kan få til en vaktordning seg imellom. Videre ble det diskutert en pris på dagtid på kr 500,-, en noe høyere på kveldstid, samt en på natt. Dette kommer vi tilbake til.
Vi oppfordrer alle medlemmer til å være med å fremsnakke foreningen, for å få flere til å bli med.

Bjørn Sundland
Sek.