Refrat fra Årsmøtet 2017


Årsmøte 2017 ble som vanlig gjennomført på Haglebu fjellstue Skjærtorsdag 13. april. Sittende styre var representert ved Ole Jonny Hansen, Rolf Arne Fjelltoft og Bjørn Sundland. Møte ble gjennomført ihh. til innkallingen.

1)      Styrets beretning for 2016 ble lest opp uten bemerkninger.

2)      Regnskapet for 2016 ble lest opp av Rolf Arne Fjelltoft. Det var ingen anmerkninger til regnskapet.

3)      Budsjett og handlingsplan ble også gjennomgått av Fjelltoft. Styret hadde ett forslag om å gjeninnføre en medlemsavgift på Kr.250,- Dette var i utgangspunktet tenkt brukt i forbindelse med vedlikehold av veier. Det ble en del diskusjon rundt dette tema. Vei og vedlikehold kommer som en egen sak senere. Det ble stemt over forslaget om medlemsavgift, men avgiften er da tenkt slik at styre har noen midler som kan brukes i påkommende tilfeller. Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

4)      Valg av styre. Valgkomiteen hadde ikke klart å komme frem til noen kandidater, men to av de fremmøtte tok på seg vervene som styremedlemmer.
Lisbet Skredsvik og Åge Hval.
Styret ser slik ut:
Styreformann. Ole Jonny Hansen (2 år)
Kasserer. Rolf Arne Fjelltoft (1 år igjen)
Sekretær. Bjørn Sundland (1 år igjen)
Styremedlem. Lisbet Skredsvik (2 år)
Styremedlem. Åge Hval (2 år)

1)      Valg av revisor. Fungerende revisor fortsetter.

2)      Valg av valgkomite. Her tok Øyvind Engen og Øyvind Nygaard på seg oppgaven.

3)      Aktuelle saker. Vi går så over til sak 1 og 2. Veivedlikehold og bom, dette er ett stadig tilbakevendende irritasjonsmoment. Styre har fått et klart mandat fra årsmøtet: Styret har fått i oppgave fra årsmøte å gå i dialog med grunneierne Lars Håkon Nerum og Hans Kristian Medalen (Øvre del og nedre del av feltet.) på følgende punkter.

1) Bommen og driften av denne.

2) Vei, veivedlikehold, gjennomføring og fordeling av disse.

3) Steinhaugen på toppen og videre plan for denne.

Grunneierne bør bli informert om den generelle misnøyen rundt de nevnte punkt. Styret prøver å kalle inn partene til ett møte i slutten av mai. Vi håper dette gir ønsket resultat, hvis ikke må andre tiltak vurderes.

Som en avslutning av møtet oppfordres alle medlemmene til å snakke varmt for ett medlemskap til alle sine naboer. Viktig at alle er med.

 

Styret 13/4-2017