Om hytteforeningen


På Årsmøte 28.03.2024 ble det bestemt at Hytteforeningen blir lagt ned og erstattet med et veilag for veien fra bommen og helt opp Åslandseterveien.
Dette er en konsekvens av Jordskifterettens dom fra 27.02.2024.
Veilaget vil tiltre  etter et par måneder, og bestå av en representant fra grunneierne og fire representanter fra hytteeierne.

Inntil videre fungerer styret i hytteforeningen.

Åslandseter hytteforening på Haglebu ble stiftet 10. april 2004. Foreningen har som formål å ivareta felles interesser i området, og være kontaktledd mot grunneiere og myndigheter.

Foreningen omfatter hytter langs skiheisveien nord for Haglebu skisenter, fra heishuset og oppover.

Vedtekter

§1. Formål

Foreningen skal ha som formål å ivareta felles interesser i området, være representert i veistyre, kontaktledd mot grunneiere og myndigheter.

§2. Årsmøte

Årsmøtet er hytteforeningens øverste organ.  Medlemmer av hytteforeningen kan være samtlige hytteeiere. (skiheisveien)

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling finner sted med minst 1 mnd.  varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal innleveres til styret innen 14 dager før årsmøte avholdes.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst fem hytteeiere krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Alle hytteeiere har rett til å møte på årsmøtet.  En hytteeier kan møte ved fullmektig.  Fullmakten skal være skriftlig og datert, den skal angi om den gjelder for ett bestemt møte, eller om den er generell.  Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Styret har plikt til å være til stede på årsmøtet med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

Ordinært årsmøte skal hvert år behandle:

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap
  3. Budsjett/handlingsplan
  4. Valg av styre
  5. Valg av revisor
  6. Valg av valgkomité.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med unntak av følgende beslutninger som krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer:

  1. vedtektsendringer.

§3. Styre

Styret består av 4 medlemmer(leder, nestleder, sekretær og kasserer) og et varamedlem. Styret velges med alminnelig flertall av årsmøtet.

Styret skal forestå den daglige forvaltning av foreningen i henhold til vedtekter og vedtak i årsmøte.

Styret skal sørge for regnskapsførsel i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslov, og sørge for at regnskapet blir revidert av den revisor som er valgt i årsmøtet. Det skal føres referat fra årsmøte og styremøter.