Refrat fra Årsmøtet 2018


REFERAT FRA ÅRSMØTE I ÅSLANDSSETER HYTTEFORRENING
HAGLEBU FJELLSTUE 29. MARS 2018 KL. 10.00

Det var ca. 30 fremmøtte medlemmer pluss ett fulltallig styre.

Møtet ble åpnet ved at styrets leder ønsket velkommen.
Innkallingen til møtet ble godkjent uten bemerkninger. Møtet fulgte deretter dagsordenen.

1) Styrets beretning ble lest opp. Denne var også kopiert opp og lagt frem for dem som måtte ønske å ta med ett eksemplar. Det var kun noen kommentarer rundt fordelingen av eiendommene mellom øvre og nedre del (Nerum/H. K. Medalen) Styrets leder redegjorde rundt dette. Det ble også noen spørsmål rundt lagring og evt. flytting av steinhaugen på toppen. Konklusjonen er vel at det er bedre at haugen ligger til den skal brukes i utbygging av midtre del, en at den først skal kjøres ut for så å kjøres tilbake. Styrets leder informerte om telefonmøte han har hatt med grunneier på øvre del Hr. Nerum. Hvordan veivedlikehold og utbygging var tenkt, fremdriftsplaner og kostnadsfordeling. Noen av medlemmene hadde også noen tanker rundt innsyn i kostnaden ved vedlikehold av vei og evt. gradering av kost ved vedlikeholdet. Styreleder har allerede lagt frem forslag for grunneierne om prinsippet rundt åpen bok – dette er allerede akseptert av representant for grunneier nedre del. Styret vil jobbe videre med disse innspillene.

2) Regnskap. Regnskapet ble gjennomgått av Rolf Arne Fjelltoft. Regnskapet var også lagt frem slik at de som ønsket kunne få en kopi. Det var ingen kommentar til selve regnskapet. Men revisors kommentar ble lest opp. Styrets leder forklarte styrets disposisjoner. Det ble ikke ytterligere kommentert.

3) Handlingsplan for kommende år ble lest opp og kommentert av styrets leder.

4) Valget ble ledet av valgkomitéen ved Øyvind Engen.

Resultatet ble som følger:

Styreleder Ole-Jonny Hansen (1 år igjen av perioden)
Styremedlem Rolf Arne Fjelltoft (Valgt for ett nytt år etter eget ønske)
Styremedlem Lisbet Skredsvik (1 år igjen av perioden)
Styremedlem Åge Hval (1 år igjen av perioden)
Styremedlem Bjørn Sundland (2 år igjen av perioden) Nestleder.
Varamedlem Tore Åserud (2 år igjen av perioden)

5) Valg av revisor: Etter litt overtalelser lot Lars Helmer Enger seg velge til revisor.

6) Valg av valgkomite: Her ble det vist stor velvilje og komiteen ble i sin helhet sittende.

7) Oppdatering av medlemslister. Her oppfordrer vi til at alle ber med seg naboen til medlemskap i foreningen. år igjen av perioden)

8) Eventuelt:
Øyvind Engen hadde sett litt på medlemstall og muligheten for å få med flere. Vi var på møtedagen kun ca 60 betalende medlemmer. Ett forsiktig anslag over mulige medlemmer er på det dobbelte. Han hadde planer for fortsatt verving.
Det ble også oppfordret til ikke å bruke hjemmesiden til foreningen for å klage på brøyting og vedlikehold. Den bør brukes til å spre ting av allmenn interesse. Klager bør rettes direkte, og gjerne med kopi til veikomite slik at en kan evaluere.

Til slutt vil vi benytte anledningen til å minne om innbetaling av medlemskontingenten på Kr. 250,- til konto 7044 05 42954 Merk innbetalingen med: Kontingent 2018, Navn og Gnr. Bnr.

For styret
Bjørn Sundland
sek.